ภ£ ภ° ภ— ึภ!! ๠„àà„ à “àà ‰ ààà à à à ààà à ™ à àà¸¸à ¸‚ุมวิภพภ± ภภಠ๠à ภà¸à¸šà¸ £ ุภภ£ à²à¸¡ à € ข๠‰ าภ£ à à²à¸ ™ ààภ«à¸ ™ ่าภ¢ ภ¢ าภ‡ à¹ à ¥ à ° ภ£ ๠‰ à²à¸ ™ àà¸àà à²à¸ £ àีภ™ โชภ„ด ีภ«à ™ àวภ¸ à à๠‰ à à ± à àà àà à²à¸ à ™ ๠à²à¸ ภàภ”ภ± บ๠€ พภ¥ ิภ‡ à่วภà à ± à ™ ภภ± àšà¸ ภ± ภ™!

ภ£ ภ° ภ— ึภ!! ๠„àà„ à “àà ‰ ààà à à à ààà à ™ à àà¸¸à ¸‚ุมวิภพภ± ภภಠ๠à ภà¸à¸šà¸ £ ุภภ£ à²à¸¡ à € ข๠‰ าภ£ à à²à¸ ™ ààภ«à¸ ™ ่าภ¢ ภ¢ าภ‡ à¹ à ¥ à ° ภ£ ๠‰ à²à¸ ™ àà¸àà à²à¸ £ àีภ™ โชภ„ด ีภ«à ™ àวภ¸ à à๠‰ à à ± à àà àà à²à¸ à ™ ๠à²à¸ ภàภ”ภ± บ๠€ พภ¥ ิภ‡ à่วภà à ± à ™ ภภ± àšà¸ ภ± ภ™

๠€ มภ· ่à¸à¹ € วภ¥ ಠ02.30 ภ™. วภ± ภ™ ภี่ 25 àิภà าภ2561 à à๠าภ«à¸ ™ ๠‰ à²à¸ ี่ภ• àภ£ วจ สภ– .๠àภà¸à¸ ‡ àภ± ท ภา จ.àภ¥ àšà¸¸à¸ ี à € à «à¸ • à ๠€ พภ¥ àภ‡ àà à²à¸ à ภ¥ à ¸ ° สาภโภ— à £ àภ± พภà à à «à¸ • à๠€ ภิด àšà £ à๠€ วภ“ภ£ àมภ– à ™ à ™ สุขุมภ§àท àภ± ภ— à ¢ à²à¸ ภà²à¸ àààภ‡ à à ™ ๠‰ าà ภ¥ àšà¸¸à¸ £ ี à à ™ à à²à¸ £ à à²à¸ ™ àààภ«à¸²à¸ £ ไ à ¸ «à ‰ ภวภ‡ à à ¢ àภ‡ ภ• .ห à ™ àภ‡ ภภ£ ภภà¸. à à²à¸ à ¸ à ° àุภà.àภšàภ£ ี

ภ«à¸ ¥ à ± ภ‡ ภ£ ภ± àšà จ๠à ààภไ à¸ à • ภ£ ว จสà¸à¸šà¸žà¸ £ ๠‰ ààภ›à¸ £ ภ° àà²à¸ ™ à à๠‰ าห ภ™ à ‰ à²à¸ ี่ภ”ภ± àšà¹ € àภàภ‡ àภà¸à¸ ‡ พภ± ภภ¢ ಠà ภ¥ ภ° ๠€ จ๠‰ à²à¸ «à ™ ๠à²à¸ ààห ภ™ ่วภ¢ à ¸¹ à๠‰ ภภ± ภàว่าภàšà ààšà¸¹à¸ £ ภ“์àภ£ ภ£ àสภ– าภ™ à € มภàภ‡ àภ± ภภ¢ à² à¹ à¸ à ° à à๠‰ à²à¸ «à ™ à à²à ààà à²à¸ à„ àà๠²à¸žà¸ ± ท ภ¢ à²à¹ „ป ช่วภ¸ à £ à ° ภ¸ ภ± àšà¹ ภ«à¸ • ุ

ใภ™ ภ— à่๠€ ภิภ๠€ ภภ• àšà¸ £ ิ๠€ วภ“ภ£ ภ´àภ– ภ™ à ™ àุขุมวิภàà ± à ภ¢ า à «à ™ à ‰ าภ• àภà à à²à¸ ™ ààà¸ à ™ ่à²à¸ ¢ ภ¢ าภ¸ à £ à – ภ¢ ภ™ ภ• à à à à ° àà²à¸ ¢ àà²à¸ «à¸²à¸ £ จีภ™ ààšà¹ € àภ¥ àภ‡ ¹ à ‰ ààà ¢ à àà๠‰ ಠà à ¥ àààà àà²à¸ à àà àà²à¸ à £ ุภ™ à à à ‡ à à๠à²à¸ à ™ à à²à¸ ู๠‰ ภภ± ภ¢ àภ£ ๠‰ à¸à¸¡à¸ ›à £ ภ° สาภ™ ภภ± บห ภ™ ่วภ¢ à¸ à ± àšà¹ € พภ¥ àภàà¹ˆà¸§à¸ à ± ภ™ à ภ° ภ‡ ภ± à ààà àà ¥à ‡à๠¹à ²à¹ ¶à¸ ‡ 10 à ™ à²à¸— à ภà àà²à¸¡à¸ààà à – ๠€ พภ¥ ิภ‡ à „à¸“ ๠àà²à¸ à²à¸ ภà ภà§à¸ˆà¸ªà¸ àšààšààààภàà๠‰ à²à¹ ààภ¢ à²à¸ à¸šà¸²à¸ à¸ªà¹ˆà ¸§à¸ ™ ๠ภ• àภà่๠àีภ¸ à à²à¸ ¸ à à ± ๠‰ ภ‡ ภ«à¸¡à¸ ”จภ° ๠€ ป ๠‡ ภ™ สาภสภààสาภ£ ๠ภ¥ ภ° สาภ¢ àà¸ à £ ศภ± พภà ààวภ™ àààà à à à àà ี่๠€ ภàภ”à„ à¸Ÿà „à¸« ม๠‰ ààà ‰ à ™ ใà ุ¸¸¸ ¸ ‡ à ™ à๠‰ à à àภ”àà¸²à¸ à¸ à ™ à • à à à àา ภà à ¸³àภ«à ‰ àาภ¢ à àช๠‡ à¸à • à à ¥ ภ° à à àด ๠พภ¥ àภ‡ ภ¥ àà à

๠€ àšà¸ · ๠‰ àภ‡ ภ• à ‰ à ™ à à๠‰ à²à¸ à ™ ๠‰ à¸²à¸ à¸µà¹ˆà¸ à¸²à ¸ £ à „àà๠‰ า ภ• à £ วจสà¸àšàà ™ à àà๠ภàด ๠€ ภ«à¸ • à พภ£ à ‰ à¸à¸¡à¸ • ภ± à” à à à ° ๠ส๠„ฟฟ๠‰ à ¸²àšà¸ £ ิ๠€ วภ“ด ภ± ภà à àà²à¸§ àภ£ ๠‰ à¸à¸¡à¸ £ ààšà¸ ำภà²à¸ £ à ‹àà¸à¸¡à¹ ภàà ¢ àà²à¸ ‡ ๠ภ”่วภ™ ภ• àà¸à¹„ ภ›
๠€ ภ”à¸à¸ ° พภ± ภ— à ¢ à²à¸ ™ ิวส์ภ£ à²à¸ ¢ ภ‡ าภ™

آدم جود
السيد آدم جود هو المالك المشارك لشركة TPN Media منذ ديسمبر 2017. وهو في الأصل من واشنطن العاصمة ، أمريكا ، ولكنه عاش أيضًا في دالاس وساراسوتا وبورتسموث. خلفيته في مبيعات التجزئة والموارد البشرية وإدارة العمليات ، وقد كتب عن الأخبار وتايلاند لسنوات عديدة. عاش في باتايا لأكثر من تسع سنوات كمقيم بدوام كامل ، وهو معروف محليًا ويزور البلاد كزائر منتظم لأكثر من عقد من الزمان. يمكن العثور على معلومات الاتصال الكاملة الخاصة به ، بما في ذلك معلومات الاتصال بالمكتب ، على صفحة اتصل بنا أدناه. القصص يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى Editor@ThePattayanews.com نبذة عنا: https://thepattayanews.com/about-us/ اتصل بنا: https://thepattayanews.com/contact-us/